Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

DeviceWiper

public class DeviceWiper
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceWiper


Một ITargetPreparer xóa sạch dữ liệu người dùng

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

protected boolean mUseErase

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceWiper ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Lĩnh vực

mUseErase

protected boolean mUseErase

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceWiper

public DeviceWiper ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError