دستگاه پاک کن

public class DeviceWiper
extends BaseTargetPreparer

java.lang.object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceWiper


یک ITargetPreparer که داده های کاربر را پاک می کند

خلاصه

زمینه های

protected boolean mUseErase

سازندگان عمومی

DeviceWiper ()

روش های عمومی

void setUp ( TestInformation testInfo)

زمینه های

mUseErase

protected boolean mUseErase

سازندگان عمومی

دستگاه پاک کن

public DeviceWiper ()

روش های عمومی

برپایی

public void setUp (TestInformation testInfo)

مولفه های
testInfo TestInformation

پرتاب می کند
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError