Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

DeviceStringPusher

public class DeviceStringPusher
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceStringPusher


Trình chuẩn bị mục tiêu để ghi một chuỗi vào một tệp.

Nếu tệp đã tồn tại, điều này sẽ khôi phục phiên bản cũ khi bị xóa.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceStringPusher ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceStringPusher

public DeviceStringPusher ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException