Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

AppSetup

public class AppSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.AppSetup


Một ITargetPreparer cài đặt apk và các bài kiểm tra của nó.

Yêu cầu 'aapt' trên PATH khi --uninstall được thiết lập

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

AppSetup ()

Phương pháp công khai

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

void tearDown ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo, Throwable e)

Các nhà xây dựng công cộng

AppSetup

public AppSetup ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo)

Thông số
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo, 
        Throwable e)

Thông số
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException