Urządzenie Baseline Setter

public abstract class DeviceBaselineSetter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.DeviceBaselineSetter


Klasa abstrakcyjna używana do tworzenia ustawienia podstawowego urządzenia.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceBaselineSetter (JSONObject object, String name)

Metody publiczne

String getName ()

Pobiera unikatową nazwę ustawiającego.

boolean isExperimental ()

Czy ustawienie podstawowe jest na etapie eksperymentu.

abstract boolean setBaseline ( ITestDevice mDevice)

Ustawia ustawienie linii bazowej urządzenia.

Konstruktorzy publiczni

Urządzenie Baseline Setter

public DeviceBaselineSetter (JSONObject object, 
                String name)

Parametry
object JSONObject

name String

Rzuty
JSONException

Metody publiczne

getName

public String getName ()

Pobiera unikatową nazwę ustawiającego.

Zwroty
String

jest eksperymentalny

public boolean isExperimental ()

Czy ustawienie podstawowe jest na etapie eksperymentu. Służy do wdrażania nowego ustawienia. Tylko ustawienia w ramach eksperymentu można opcjonalnie włączyć za pomocą opcji enable-experimental-device-baseline-setters. Inne nieeksperymentalne ustawienia są wymuszane, chyba że opcja enable-device-baseline-settings jest ustawiona na false.

Zwroty
boolean

setBaseline

public abstract boolean setBaseline (ITestDevice mDevice)

Ustawia ustawienie linii bazowej urządzenia.

Parametry
mDevice ITestDevice

Zwroty
boolean

Rzuty
DeviceNotAvailableException