Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

StreamProtoReceiver

public class StreamProtoReceiver
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.proto.StreamProtoReceiver


Một bộ thu dịch Proto TestRecord nhận được thành các sự kiện Tradefed.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

StreamProtoReceiver ( ITestInvocationListener listener, IInvocationContext mainContext, boolean reportInvocation)

Ctor.

StreamProtoReceiver ( ITestInvocationListener listener, IInvocationContext mainContext, boolean reportInvocation, boolean quietParsing)

Ctor.

StreamProtoReceiver ( ITestInvocationListener listener, IInvocationContext mainContext, boolean reportInvocation, boolean quietParsing, String logNamePrefix)

Ctor.

StreamProtoReceiver ( ITestInvocationListener listener, IInvocationContext mainContext, boolean reportInvocation, boolean quietParsing, boolean reportLogs, String logNamePrefix)

Ctor.

Phương pháp công khai

void close ()
void completeModuleEvents ()

Nếu cần để đảm bảo báo cáo nhất quán, hãy hoàn thành các sự kiện của mô-đun.

Throwable getError ()

Trả về caugh lỗi trong luồng người nhận.

int getSocketServerPort ()

Trả về bộ thu ổ cắm đã được mở.

boolean hasInvocationFailed ()

Trả về việc lời gọi thất bại đã được báo cáo hay chưa.

boolean joinReceiver (long millis)

Các phương pháp được bảo vệ

long getJoinTimeout (long millis)

Các nhà xây dựng công cộng

StreamProtoReceiver

public StreamProtoReceiver (ITestInvocationListener listener, 
        IInvocationContext mainContext, 
        boolean reportInvocation)

Ctor.

Thông số
listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener nơi báo cáo kết quả.

mainContext IInvocationContext

reportInvocation boolean : Có hay không báo cáo các sự kiện cấp độ lời gọi.

StreamProtoReceiver

public StreamProtoReceiver (ITestInvocationListener listener, 
        IInvocationContext mainContext, 
        boolean reportInvocation, 
        boolean quietParsing)

Ctor.

Thông số
listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener nơi báo cáo kết quả.

mainContext IInvocationContext

reportInvocation boolean : Có hay không báo cáo các sự kiện cấp độ lời gọi.

quietParsing boolean : Có cho phép trình phân tích cú pháp ghi thông tin gỡ lỗi hay không.

StreamProtoReceiver

public StreamProtoReceiver (ITestInvocationListener listener, 
        IInvocationContext mainContext, 
        boolean reportInvocation, 
        boolean quietParsing, 
        String logNamePrefix)

Ctor.

Thông số
listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener nơi báo cáo kết quả.

mainContext IInvocationContext

reportInvocation boolean : Có hay không báo cáo các sự kiện cấp độ lời gọi.

quietParsing boolean : Có cho phép trình phân tích cú pháp ghi thông tin gỡ lỗi hay không.

logNamePrefix String : Tiền tố cho tệp được đăng nhập qua trình phân tích cú pháp.

StreamProtoReceiver

public StreamProtoReceiver (ITestInvocationListener listener, 
        IInvocationContext mainContext, 
        boolean reportInvocation, 
        boolean quietParsing, 
        boolean reportLogs, 
        String logNamePrefix)

Ctor.

Thông số
listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener nơi báo cáo kết quả.

mainContext IInvocationContext

reportInvocation boolean : Có hay không báo cáo các sự kiện cấp độ lời gọi.

quietParsing boolean : Có cho phép trình phân tích cú pháp ghi thông tin gỡ lỗi hay không.

reportLogs boolean : Có báo cáo nhật ký hay không

logNamePrefix String : Tiền tố cho tệp được đăng nhập qua trình phân tích cú pháp.

Phương pháp công khai

gần

public void close ()

completeModuleEvents

public void completeModuleEvents ()

Nếu cần để đảm bảo báo cáo nhất quán, hãy hoàn thành các sự kiện của mô-đun.

getError

public Throwable getError ()

Trả về caugh lỗi trong luồng người nhận. Nếu không có nó sẽ trả về null.

Lợi nhuận
Throwable

getSocketServerPort

public int getSocketServerPort ()

Trả về bộ thu ổ cắm đã được mở. -1 nếu không.

Lợi nhuận
int

hasInvocationFailed

public boolean hasInvocationFailed ()

Trả về việc lời gọi thất bại đã được báo cáo hay chưa.

Lợi nhuận
boolean

joinReceiver

public boolean joinReceiver (long millis)

Thông số
millis long

Lợi nhuận
boolean

Các phương pháp được bảo vệ

getJoinTimeout

protected long getJoinTimeout (long millis)

Thông số
millis long

Lợi nhuận
long