ProtoResultParser

public class ProtoResultParser
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.result.proto.ProtoResultParser


Tradefed sonuç protokol formatı için ayrıştırıcı.

Özet

iç içe sınıflar

enum ProtoResultParser.TestLevel

İşlenmekte olan protokolün geçerli düzeyini temsil eden numaralandırma.

Kamu inşaatçıları

ProtoResultParser ( ITestInvocationListener listener, IInvocationContext context, boolean reportInvocation)

Ktor.

ProtoResultParser ( ITestInvocationListener listener, IInvocationContext context, boolean reportInvocation, String prefixForFile)

Ktor.

Genel yöntemler

void completeModuleEvents ()

Tutarlı raporlama sağlamak için gerekirse modül, çalıştırma ve yöntemlerin olaylarını tamamlayın.

String getModuleInProgress ()

Devam eden modülün kimliğini döndürür.

boolean hasInvocationFailed ()

Çağrının başarısız olup olmadığını bildirir.

boolean invocationEndedReached ()

Ayrıştırmanın sona ermiş bir çağrıya ulaşıp ulaşmadığını döndürür.

void processFileProto (File protoFile)

Proto dosyalarının doğrudan ayrıştırılması durumunda, bunların doğrudan ayrıştırılmasını bir dizi olarak ele alın.

void processFinalizedProto (TestRecordProto.TestRecord finalProto)

Kesinleşmiş tamamlanmış protokolü alan ve sonuçlarını tekrarlayan ana giriş işlevi.

ProtoResultParser.TestLevel processNewProto (TestRecordProto.TestRecord currentProto)

Her bir protokolün Tradefed olaylarına ayrıştırılması için sunulduğu ana giriş işlevi.

void setQuiet (boolean quiet)

Olaylar alındığında yazdırılıp yazdırılmayacağını ayarlar.

void setReportLogs (boolean reportLogs)

Günlükleri rapor edip etmeyeceğimizi ayarlar.

void setSkipParsingAccounting (boolean skip)

Kamu inşaatçıları

ProtoResultParser

public ProtoResultParser (ITestInvocationListener listener, 
        IInvocationContext context, 
        boolean reportInvocation)

Ktor.

parametreler
listener ITestInvocationListener

context IInvocationContext

reportInvocation boolean

ProtoResultParser

public ProtoResultParser (ITestInvocationListener listener, 
        IInvocationContext context, 
        boolean reportInvocation, 
        String prefixForFile)

Ktor.

parametreler
listener ITestInvocationListener

context IInvocationContext

reportInvocation boolean

prefixForFile String

Genel yöntemler

CompleteModuleEvents

public void completeModuleEvents ()

Tutarlı raporlama sağlamak için gerekirse modül, çalıştırma ve yöntemlerin olaylarını tamamlayın.

getModuleInProgress

public String getModuleInProgress ()

Devam eden modülün kimliğini döndürür. Hiçbiri devam etmiyorsa null döndürür.

İadeler
String

hasInvocationFailed

public boolean hasInvocationFailed ()

Çağrının başarısız olup olmadığını bildirir.

İadeler
boolean

çağrıBittiUlaşıldı

public boolean invocationEndedReached ()

Ayrıştırmanın sona ermiş bir çağrıya ulaşıp ulaşmadığını döndürür.

İadeler
boolean

süreçDosyaProto

public void processFileProto (File protoFile)

Proto dosyalarının doğrudan ayrıştırılması durumunda, bunların doğrudan ayrıştırılmasını bir dizi olarak ele alın. Dosya dizisini bildirirken FileProtoResultReporter ile ilişkilendirilir.

parametreler
protoFile File : Ayrıştırılacak proto dosyası.

süreçSonlandırılmışProto

public void processFinalizedProto (TestRecordProto.TestRecord finalProto)

Kesinleşmiş tamamlanmış protokolü alan ve sonuçlarını tekrarlayan ana giriş işlevi.

parametreler
finalProto TestRecordProto.TestRecord : Ayrıştırılacak son TestRecord .

süreçYeniProto

public ProtoResultParser.TestLevel processNewProto (TestRecordProto.TestRecord currentProto)

Her bir protokolün Tradefed olaylarına ayrıştırılması için sunulduğu ana giriş işlevi.

parametreler
currentProto TestRecordProto.TestRecord : Ayrıştırılacak geçerli TestRecord .

İadeler
ProtoResultParser.TestLevel İşlenen proto bir modül ise doğrudur.

setSessiz

public void setQuiet (boolean quiet)

Olaylar alındığında yazdırılıp yazdırılmayacağını ayarlar.

parametreler
quiet boolean

setReportLogs

public void setReportLogs (boolean reportLogs)

Günlükleri rapor edip etmeyeceğimizi ayarlar.

parametreler
reportLogs boolean

setSkipAyrıştırmaHesaplama

public void setSkipParsingAccounting (boolean skip)

parametreler
skip boolean