شناسه خطا

public interface ErrorIdentifier

com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier


این رابط یک خطای خاص و ویژگی های آن را توصیف می کند.

پیاده سازی این کلاس را خارج از فدراسیون تجارت ایجاد نکنید.

خلاصه

روش های عمومی

abstract long code ()

کد منحصر به فرد شناسایی خطا.

abstract String name ()

نامی که خطا را شناسایی می کند.

abstract TestRecordProto.FailureStatus status ()

وضعیت خرابی مرتبط با شناسه، انتظار می رود این وضعیت با FailureDescription یکسان شود.

روش های عمومی

کد

public abstract long code ()

کد منحصر به فرد شناسایی خطا.

برمی گرداند
long

نام

public abstract String name ()

نامی که خطا را شناسایی می کند.

برمی گرداند
String

وضعیت

public abstract TestRecordProto.FailureStatus status ()

وضعیت خرابی مرتبط با شناسه، انتظار می رود این وضعیت با FailureDescription یکسان شود.

برمی گرداند
TestRecordProto.FailureStatus