מדדים XMLResultReporter

public class MetricsXMLResultReporter
extends CollectingTestListener

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.result.CollectingTestListener
com.android.tradefed.result.MetricsXMLResultReporter


MetricsXMLResultReporter כותב מדדי בדיקה ומריץ מדדים לקובץ XML בתיקיה שצוינה על ידי פרמטר metrics-folder בשלב invocationEnded של הבדיקה. קובץ ה- XML ​​יועבר לאלגוריתם לאיתור רגרסיה.

כל פריטי kv במפת המדדים המופעלים יעוצבו ל: והניח תחת תָג

כל פריטי kv במפת המדדים המופעלים יעוצבו ל: והניח תחת תג, תג שמוקנן תחת .

תבנית XML לדוגמא:

סיכום

בונים ציבוריים

MetricsXMLResultReporter ()

שיטות ציבוריות

OutputStream createOutputStream ()
String getTimeStamp ()

החזר את החותמת הנוכחית בתורString .

void invocationEnded (long elapsedTime)

בונים ציבוריים

מדדים XMLResultReporter

public MetricsXMLResultReporter ()

שיטות ציבוריות

createOutputStream

public OutputStream createOutputStream ()

החזרות
OutputStream

getTimeStamp

public String getTimeStamp ()

החזר את החותמת הנוכחית בתורString .

החזרות
String

invocationEnded

public void invocationEnded (long elapsedTime)

פרמטרים
elapsedTime long