AggregatePostProcessor

public class AggregatePostProcessor
extends BasePostProcessor

java.lang.Object
com.android.tradefed.postprocessor.BasePostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.AggregatePostProcessor


אגרגטור מטרי שנותן את המינימום, המקסימום, הממוצע, השונות, סטיית התקן, סך הכל, הספירה ואופציונליים לאחוזים למדדים מספריים שנאספו במהלך ריצות מבחני איטרציה מרובים, ומתייחסים אליהם ככפילים. מתעלמים ממדדים לא מספריים. גם מדדים שיש בהם שילוב של ערכים מספריים ולא-מספריים יתעלמו.

שים לב שהספירה תהיה קיימת רק אם למדד יש ערכים כל-מספריים; אחרת, הוא ייעדר יחד עם כל הנתונים הסטטיסטיים האחרים.

הוא מנתח מדדים ממחרוזת אחת מכיוון שמדדים כרגע עוברים בדרך זו.

סיכום

בוני ציבור

AggregatePostProcessor ()

שיטות ציבוריות

processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs)

יישום שיטה זו על מנת ליצור מערך מדדים חדשים מתוך המדדים והיומנים הקיימים.

processTestMetricsAndLogs (TestDescription testDescription, testMetrics, testLogs) processTestMetricsAndLogs (TestDescription testDescription, testMetrics, testLogs) processTestMetricsAndLogs (TestDescription testDescription, testMetrics, testLogs)

יישום שיטה זו לפרסום מדדי תהליך ויומנים מכל בדיקה.

בוני ציבור

AggregatePostProcessor

public AggregatePostProcessor ()

שיטות ציבוריות

processRunMetricsAndLogs

public processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, 
         runLogs)

יישום שיטה זו על מנת ליצור מערך מדדים חדשים מתוך המדדים והיומנים הקיימים. יש להחזיר רק את הערכים החדשים שנוצרו, ועם שם מפתח ייחודי (לא תתאפשר התנגשות עם מפתחות קיימים).

פרמטרים
rawMetrics : קבוצת המדדים הגולמיים הזמינים לריצה.

runLogs : קבוצת קבצי היומן לריצת הבדיקה.

החזרות
קבוצת המדדים החדשים שנוצרו מתוך מדדי ההרצה.

processTestMetricsAndLogs

public processTestMetricsAndLogs (TestDescription testDescription, 
         testMetrics, 
         testLogs)

יישום שיטה זו לפרסום מדדי תהליך ויומנים מכל בדיקה. יש להחזיר רק את הערכים החדשים שנוצרו, ועם שם מפתח ייחודי (לא תתאפשר התנגשות עם מפתחות קיימים).

פרמטרים
testDescription TestDescription : מטרת TestDescription המתאר את המבחן.

testMetrics : קבוצת המדדים מהבדיקה.

testLogs : קבוצת הקבצים שנרשמה במהלך הבדיקה.

החזרות
קבוצת המדדים החדשים שנוצרו מתוך מדדי הבדיקה.