อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตการเข้าถึงทรัพยากรMetricCollector

public class DeviceInternetAccessibilityResourceMetricCollector
extends Object implements IResourceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.monitoring.collector.DeviceInternetAccessibilityResourceMetricCollector


นักสะสมส่ง ping google.com เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือไม่

สรุป

ทุ่งนา

public static final String AVG_PING

public static final String AVG_PING6_TAG

public static final String AVG_PING_TAG

public static final Float FAILED_VAL

public static final String INTERNET_ACCESSIBILITY_METRIC_NAME

public static final String PING6_CMD

public static final String PING_CMD

public static final Pattern SUCCESS_PATTERN

ผู้สร้างสาธารณะ

DeviceInternetAccessibilityResourceMetricCollector ()

วิธีการสาธารณะ

long getDeviceMetricizeTimeoutMs ()

รับค่าระยะหมดเวลาของอุปกรณ์ในหน่วยมิลลิวินาที

getDeviceResourceMetrics ( DeviceDescriptor descriptor, IDeviceManager deviceManager)

ออกคำสั่ง ping เพื่อรวบรวมตัวชี้วัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ทุ่งนา

AVG_PING

public static final String AVG_PING

AVG_PING6_TAG

public static final String AVG_PING6_TAG

AVG_PING_TAG

public static final String AVG_PING_TAG

FAILED_VAL

public static final Float FAILED_VAL

INTERNET_ACCESSIBILITY_METRIC_NAME

public static final String INTERNET_ACCESSIBILITY_METRIC_NAME

PING6_CMD

public static final String PING6_CMD

PING_CMD

public static final String PING_CMD

SUCCESS_PATTERN

public static final Pattern SUCCESS_PATTERN

ผู้สร้างสาธารณะ

อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตการเข้าถึงทรัพยากรMetricCollector

public DeviceInternetAccessibilityResourceMetricCollector ()

วิธีการสาธารณะ

getDeviceMetricizeTimeoutMs

public long getDeviceMetricizeTimeoutMs ()

รับค่าระยะหมดเวลาของอุปกรณ์ในหน่วยมิลลิวินาที

คืนสินค้า
long

getDeviceResourceMetrics

public  getDeviceResourceMetrics (DeviceDescriptor descriptor, 
                IDeviceManager deviceManager)

ออกคำสั่ง ping เพื่อรวบรวมตัวชี้วัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

พารามิเตอร์
descriptor DeviceDescriptor : DeviceDescriptor เกี่ยวกับอุปกรณ์การวัด

deviceManager IDeviceManager : อินสแตนซ์ IDeviceManager

คืนสินค้า
ERROR(/Collection) ของ Resource อุปกรณ์