ILeveledLogĐầu ra

public interface ILeveledLogOutput
implements Log.ILogOutput

com.android.tradefed.log.ILevedLogOutput


Các lớp triển khai giao diện này cung cấp các phương thức xử lý việc xuất thông điệp tường trình.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract ILeveledLogOutput clone ()
abstract void closeLog ()

Đóng nhật ký và thực hiện mọi thao tác dọn dẹp trước khi đóng, nếu cần.

abstract InputStreamSource getLog ()

Lấy một luồng ảnh chụp nhanh của dữ liệu nhật ký.

abstract Log.LogLevel getLogLevel ()

Nhận mức nhật ký tối thiểu để hiển thị.

abstract void init ()

Khởi tạo nhật ký, tạo mọi tài nguyên IO cần thiết.

abstract void setLogLevel (Log.LogLevel logLevel)

Đặt mức nhật ký tối thiểu để hiển thị.

Phương pháp công khai

dòng vô tính

public abstract ILeveledLogOutput clone ()

Trả lại
ILeveledLogOutput một ILeveledLogOutput

đóngNhật ký

public abstract void closeLog ()

Đóng nhật ký và thực hiện mọi thao tác dọn dẹp trước khi đóng, nếu cần.

lấy Nhật ký

public abstract InputStreamSource getLog ()

Lấy một luồng ảnh chụp nhanh của dữ liệu nhật ký.

Không được gọi sau ILeveledLogOutput#closeLog() .

Luồng trả về không được đảm bảo có hiệu suất tối ưu. Người gọi có thể muốn gói kết quả trong ERROR(/BufferedInputStream) .

Trả lại
InputStreamSource một InputStreamSource của dữ liệu nhật ký. Có thể trả về null nếu không được hỗ trợ.

Ném
IllegalStateException nếu được gọi khi nhật ký đã được đóng.

getLogLevel

public abstract Log.LogLevel getLogLevel ()

Nhận mức nhật ký tối thiểu để hiển thị.

Trả lại
Log.LogLevel LogLevel hiện tại

trong đó

public abstract void init ()

Khởi tạo nhật ký, tạo mọi tài nguyên IO cần thiết.

setLogLevel

public abstract void setLogLevel (Log.LogLevel logLevel)

Đặt mức nhật ký tối thiểu để hiển thị.

Thông số
logLevel Log.LogLevel : LogLevel cần hiển thị