Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

CecControllerTokenProvider

public class CecControllerTokenProvider
extends Object implements ITokenProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.token.CecControllerTokenProvider


Nhà cung cấp mã thông báo cho các mã liên quan đến Kiểm soát Điện tử Tiêu dùng (CEC).

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

CecControllerTokenProvider ()

Phương pháp công khai

boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

Truy vấn và trả về liệu thiết bị có mã thông báo cụ thể hay không.

Các nhà xây dựng công cộng

CecControllerTokenProvider

public CecControllerTokenProvider ()

Phương pháp công khai

hasToken

public boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

Truy vấn và trả về liệu thiết bị có mã thông báo cụ thể hay không.

Thông số
device ITestDevice : Thiết bị đã truy vấn mã thông báo của nó.

token TokenProperty : Mã thông báo để kiểm tra

Lợi nhuận
boolean Đúng nếu thiết bị có mã thông báo, ngược lại là sai.