IShardHelper

public interface IShardHelper

com.android.tradefed.invoker.shard.IShardHelper


رابط یک شی که استراتژی اشتراک گذاری را برای اتخاذ یک پیکربندی توصیف می کند.

خلاصه

روش های عمومی

abstract boolean shardConfig ( IConfiguration config, TestInformation testInfo, IRescheduler rescheduler, ITestLogger logger)

خرد کنید و در صورت امکان مجدداً برنامه ریزی کنید.

روش های عمومی

shardConfig

public abstract boolean shardConfig (IConfiguration config, 
        TestInformation testInfo, 
        IRescheduler rescheduler, 
        ITestLogger logger)

خرد کنید و در صورت امکان مجدداً برنامه ریزی کنید.

مولفه های
config IConfiguration : یک IConfiguration که باید اجرا شود.

testInfo TestInformation : TestInformation فراخوانی فعلی.

rescheduler IRescheduler : IRescheduler که در آن قسمت ها را مجددا زمان بندی می کند.

logger ITestLogger

برمی گرداند
boolean درست است اگر پیکربندی به اشتراک گذاشته شده باشد. نادرست در غیر این صورت