Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

UnxecutedTestReporterThread

public class UnexecutedTestReporterThread
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.UnexecutedTestReporterThread


Các luồng xử lý việc báo cáo tất cả các thử nghiệm chưa được thực hiện.

Tóm lược

Phương pháp công khai

void run ()

Phương pháp công khai

chạy

public void run ()