IHostOptions.PermitLimitType

public static final enum IHostOptions.PermitLimitType
extends Enum< IHostOptions.PermitLimitType >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.host.IHostOptions.PermitLimitType >
com.android.tradefed.host.IHostOptions.PermitLimitType


Enum mô tả các giới hạn giấy phép có thể có

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

IHostOptions.PermitLimitType CONCURRENT_DOWNLOAD

IHostOptions.PermitLimitType CONCURRENT_FLASHER

IHostOptions.PermitLimitType CONCURRENT_VIRTUAL_DEVICE_STARTUP

Phương pháp công cộng

static IHostOptions.PermitLimitType valueOf (String name)
static final PermitLimitType[] values ()

Giá trị liệt kê

CONCURRENT_DOWNLOAD

public static final IHostOptions.PermitLimitType CONCURRENT_DOWNLOAD

CONCURRENT_FLASHER

public static final IHostOptions.PermitLimitType CONCURRENT_FLASHER

CONCURRENT_VIRTUAL_DEVICE_STARTUP

public static final IHostOptions.PermitLimitType CONCURRENT_VIRTUAL_DEVICE_STARTUP

Phương pháp công cộng

giá trị của

public static IHostOptions.PermitLimitType valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
IHostOptions.PermitLimitType

giá trị

public static final PermitLimitType[] values ()

Trả lại
PermitLimitType[]