UsbResetMultiDeviceRecovery

public class UsbResetMultiDeviceRecovery
extends Object implements IMultiDeviceRecovery

java.lang.object
com.android.tradefed.device.recovery.UsbResetMultiDeviceRecovery


یک IMultiDeviceRecovery که گذرگاه‌های USB را برای دستگاه‌های آفلاین بازنشانی می‌کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

UsbResetMultiDeviceRecovery ()

روش های عمومی

void recoverDevices ( devices) recoverDevices ( devices)

دستگاه های آفلاین را در هاست بازیابی می کند.

void setFastbootPath (String fastbootPath)

مسیر باینری fastboot را برای استفاده تنظیم می کند.

سازندگان عمومی

UsbResetMultiDeviceRecovery

public UsbResetMultiDeviceRecovery ()

روش های عمومی

بازیابی دستگاه ها

public void recoverDevices ( devices)

دستگاه های آفلاین را در هاست بازیابی می کند.

مولفه های
devices : لیستی از ITestDevice s.

setFastbootPath

public void setFastbootPath (String fastbootPath)

مسیر باینری fastboot را برای استفاده تنظیم می کند.

مولفه های
fastbootPath String