Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

MetricOption

public abstract @interface MetricOption
implements Annotation

com.android.tradefed.device.metric.MetricOption


Chú thích cho các phương pháp kiểm tra được chú thích bằng @Test hoặc nếu chú thích là một phần của danh sách chú thích của TestDescription cho phép chỉ định một số tham số bổ sung hữu ích để: Điều chỉnh hành vi của bộ sưu tập, lọc một số phương pháp.

Tóm lược

Phương pháp công khai

String group ()

Xác định một tên nhóm, tất cả các phương thức được chú thích bằng cùng một tên sẽ được coi là một phần của cùng một nhóm.

Phương pháp công khai

nhóm

public String group ()

Xác định một tên nhóm, tất cả các phương thức được chú thích bằng cùng một tên sẽ được coi là một phần của cùng một nhóm. Theo mặc định hoặc khi chú thích không được chỉ định, phương pháp sẽ được coi là một phần của nhóm mặc định. Có thể được phân tách bằng dấu phẩy để trở thành một phần của một số nhóm.

Lợi nhuận
String