LogcatOnFailureCollector

public class LogcatOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.LogcatOnFailureCollector


ตัวรวบรวมที่จะจับภาพและบันทึก logcat เมื่อกรณีทดสอบล้มเหลว

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

LogcatOnFailureCollector ()

วิธีการสาธารณะ

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

โทรกลับเมื่อกรณีทดสอบล้มเหลว

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

โทรกลับเมื่อสิ้นสุดการทดสอบการทำงาน

void onTestRunFailed ( DeviceMetricData testData, FailureDescription failure)

โทรกลับสำหรับเหตุการณ์ testRunFailed

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

โทรกลับเมื่อเริ่มการทดสอบ

void onTestStart ( DeviceMetricData testData)

โทรกลับเมื่อกรณีทดสอบเริ่มต้นขึ้น

วิธีการป้องกัน

void collectAndLog (String testName, int size)

ผู้สร้างสาธารณะ

LogcatOnFailureCollector

public LogcatOnFailureCollector ()

วิธีการสาธารณะ

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
        TestDescription test)

โทรกลับเมื่อกรณีทดสอบล้มเหลว

พารามิเตอร์
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData เก็บข้อมูลสำหรับกรณีทดสอบ

test TestDescription : TestDescription ของกรณีทดสอบที่กำลังดำเนินการ

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

โทรกลับเมื่อสิ้นสุดการทดสอบการทำงาน นี่ควรเป็นเวลาสำหรับการทำความสะอาด

พารามิเตอร์
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData เก็บข้อมูลสำหรับการรัน จะเป็นวัตถุเดียวกันกับ onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData)

currentRunMetrics : แผนที่ปัจจุบันของตัวชี้วัดที่ส่งไปยัง ERROR(/#testRunEnded(long,Map))

onTestRunFailed

public void onTestRunFailed (DeviceMetricData testData, 
        FailureDescription failure)

โทรกลับสำหรับเหตุการณ์ testRunFailed

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

โทรกลับเมื่อเริ่มการทดสอบ

พารามิเตอร์
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData เก็บข้อมูลสำหรับการรัน

onTestStart

public void onTestStart (DeviceMetricData testData)

โทรกลับเมื่อกรณีทดสอบเริ่มต้นขึ้น

พารามิเตอร์
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData เก็บข้อมูลสำหรับกรณีทดสอบ

วิธีการป้องกัน

รวบรวมและบันทึก

protected void collectAndLog (String testName, 
        int size)

พารามิเตอร์
testName String

size int

ขว้าง
DeviceNotAvailableException