Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

CollectorHelper

public class CollectorHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.CollectorHelper


Người trợ giúp thực hiện một số thao tác IMetricCollector cần thiết ở một số nơi.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

CollectorHelper ()

Phương pháp công khai

static cloneCollectors ( originalCollectors) cloneCollectors ( originalCollectors)

Người trợ giúp sao chép các IMetricCollector để mỗi IRemoteTest nhận được một phiên bản khác nhau và tránh các vấn đề về trạng thái nội bộ và nhiều đơn vị.

Các nhà xây dựng công cộng

CollectorHelper

public CollectorHelper ()

Phương pháp công khai

cloneCollectors

public static  cloneCollectors ( originalCollectors)

Người trợ giúp sao chép các IMetricCollector để mỗi IRemoteTest nhận được một phiên bản khác nhau và tránh các vấn đề về trạng thái nội bộ và nhiều đơn vị.

Thông số
originalCollectors : danh sách các nhà sưu tập gốc được nhân bản.

Lợi nhuận
Danh sách IMetricCollector nhân bản.