Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

NestedRemoteDevice

public class NestedRemoteDevice
extends TestDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDevice
com.android.tradefed.device.TestDevice
com.android.tradefed.device.cloud.NestedRemoteDevice


Biểu diễn thiết bị chạy bên trong máy ảo Cuttlefish từ xa. Nó sẽ thay đổi hành vi TestDevice của thiết bị cục bộ trong một số trường hợp để tận dụng lợi thế của thiết lập.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

NestedRemoteDevice (IDevice device, IDeviceStateMonitor stateMonitor, IDeviceMonitor allocationMonitor)

Tạo NestedRemoteDevice .

Phương pháp công khai

final boolean resetVirtualDevice ()

Gỡ bỏ và khôi phục thiết bị ảo để quá trình kiểm tra có thể được tiến hành.

Các nhà xây dựng công cộng

NestedRemoteDevice

public NestedRemoteDevice (IDevice device, 
        IDeviceStateMonitor stateMonitor, 
        IDeviceMonitor allocationMonitor)

Tạo NestedRemoteDevice .

Thông số
device IDevice : IDevice được liên kết

stateMonitor IDeviceStateMonitor : cơ chế IDeviceStateMonitor để sử dụng

allocationMonitor IDeviceMonitor : IDeviceMonitor để thông báo về các thay đổi trạng thái phân bổ.

Phương pháp công khai

resetVirtualDevice

public final boolean resetVirtualDevice ()

Gỡ bỏ và khôi phục thiết bị ảo để quá trình kiểm tra có thể được tiến hành.

Lợi nhuận
boolean

Ném
DeviceNotAvailableException