Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

GceSshTunnelMonitor

public class GceSshTunnelMonitor
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.GceSshTunnelMonitor


Giám sát luồng cho đường hầm Gce ssh.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String VIRTUAL_DEVICE_SERIAL

Các nhà xây dựng công cộng

GceSshTunnelMonitor ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo, HostAndPort gce, TestDeviceOptions deviceOptions)

Người xây dựng

Phương pháp công khai

void closeConnection ()

Đóng tất cả các kết nối từ màn hình (đường hầm adb và ssh).

Exception getLastException ()

Trả về ngoại lệ cuối cùng được chụp trong chuỗi đường hầm ssh.

void isAdbRebootCalled (boolean isCalled)

Đặt True khi khởi động lại adb sắp được gọi để đảm bảo màn hình mong đợi điều đó.

boolean isTunnelAlive ()

Trả về True nếu GceSshTunnelMonitor vẫn còn tồn tại, nếu không thì trả về false.

void joinMonitor ()

Chờ cho màn hình này kết thúc, như trong Thread.join() .

void logSshTunnelLogs ( ITestLogger logger)

Ghi nhật ký tất cả các tệp nhật ký thú vị được tạo từ đường hầm ssh.

void run ()
void shutdown ()

Ngắt giám sát đường hầm

Lĩnh vực

VIRTUAL_DEVICE_SERIAL

public static final String VIRTUAL_DEVICE_SERIAL

Các nhà xây dựng công cộng

GceSshTunnelMonitor

public GceSshTunnelMonitor (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo, 
        HostAndPort gce, 
        TestDeviceOptions deviceOptions)

Người xây dựng

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice thiết bị TF để liên kết với GCE AVD từ xa.

buildInfo IBuildInfo

gce HostAndPort : HostAndPort của GCE AVD từ xa.

deviceOptions TestDeviceOptions

Phương pháp công khai

đóng kết nối

public void closeConnection ()

Đóng tất cả các kết nối từ màn hình (đường hầm adb và ssh).

getLastException

public Exception getLastException ()

Trả về ngoại lệ cuối cùng được chụp trong chuỗi đường hầm ssh.

Lợi nhuận
Exception

isAdbRebootCalled

public void isAdbRebootCalled (boolean isCalled)

Đặt True khi khởi động lại adb sắp được gọi để đảm bảo màn hình mong đợi điều đó.

Thông số
isCalled boolean

isTunnelAlive

public boolean isTunnelAlive ()

Trả về True nếu GceSshTunnelMonitor vẫn còn tồn tại, nếu không thì trả về false.

Lợi nhuận
boolean

joinMonitor

public void joinMonitor ()

Chờ cho màn hình này kết thúc, như trong Thread.join() .

logSshTunnelLogs

public void logSshTunnelLogs (ITestLogger logger)

Ghi nhật ký tất cả các tệp nhật ký thú vị được tạo từ đường hầm ssh.

Thông số
logger ITestLogger

chạy

public void run ()

tắt

public void shutdown ()

Ngắt giám sát đường hầm