CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry

public static class CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry


Trình bày một mục nhật ký đã biết cho các thiết bị từ xa.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public String logName

public String path

public LogDataType type

Lĩnh vực

tên nhật ký

public String logName

con đường

public String path

kiểu

public LogDataType type