کنترلر باتری

public class BatteryController
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.device.battery.BatteryController


کلاس کاربردی که امکان کنترل وضعیت شارژ باتری دستگاه را فراهم می کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

BatteryController ()

روش های عمومی

static IBatteryInfo getBatteryInfoForDevice ( ITestDevice device)

IBatteryInfo یک دستگاه را برمی گرداند.

static IBatteryInfo.BatteryState getDeviceChargingState ( ITestDevice device)

وضعیت شارژ دستگاه را برمی گرداند.

سازندگان عمومی

کنترلر باتری

public BatteryController ()

روش های عمومی

getBatteryInfoForDevice

public static IBatteryInfo getBatteryInfoForDevice (ITestDevice device)

IBatteryInfo یک دستگاه را برمی گرداند. اگر مشکلی پیش بیاید یا دستگاه پشتیبانی نشود، پوچ برمی‌گرداند.

مولفه های
device ITestDevice

برمی گرداند
IBatteryInfo

getDeviceChargingState

public static IBatteryInfo.BatteryState getDeviceChargingState (ITestDevice device)

وضعیت شارژ دستگاه را برمی گرداند. اگر دستگاه پشتیبانی نشود، IBatteryInfo.BatteryState.UNDEFINED را برمی گرداند.

مولفه های
device ITestDevice

برمی گرداند
IBatteryInfo.BatteryState

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException