Urządzenie Tcp

public class TcpDevice
extends StubDevice implements IConfigurableVirtualDevice

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice


Obiekt zastępczy IDevice używany przez DeviceManager do alokacji, gdy DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested() ma true

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TcpDevice (String serial)
TcpDevice (String serial, String knownDeviceIp)

Metody publiczne

String getKnownDeviceIp ()

Zwraca znany powiązany adres IP, jeśli jest dostępny, zwraca wartość null, jeśli nie jest znany adres IP.

Konstruktorzy publiczni

Urządzenie Tcp

public TcpDevice (String serial)

Parametry
serial String

Urządzenie Tcp

public TcpDevice (String serial, 
                String knownDeviceIp)

Parametry
serial String

knownDeviceIp String

Metody publiczne

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

Zwraca znany powiązany adres IP, jeśli jest dostępny, zwraca wartość null, jeśli nie jest znany adres IP.

Zwroty
String