Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

StubLocalAndroidVirtualDevice

public class StubLocalAndroidVirtualDevice
extends TcpDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice
com.android.tradefed.device.StubLocalAndroidVirtualDevice


IDevice trình giữ chỗ được DeviceManager sử dụng để cấp phát khi DeviceSelectionOptions.localVirtualDeviceRequested()true

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial)

Các nhà xây dựng công cộng

StubLocalAndroidVirtualDevice

public StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial)

Thông số
serial String