NetworkNotAvailableException

public class NetworkNotAvailableException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.NetworkNotAvailableException


هنگامی که دستگاهی قادر به اتصال به شبکه برای آزمایش نیست، پرتاب می شود. معمولاً اگر دستگاه پس از راه‌اندازی مجدد به وای‌فای وصل نشود، این مشکل پرتاب می‌شود.

خلاصه

سازندگان عمومی

NetworkNotAvailableException (String msg)

یک NetworkNotAvailableException ایجاد می کند.

NetworkNotAvailableException (String msg, Throwable cause)

یک NetworkNotAvailableException ایجاد می کند.

سازندگان عمومی

NetworkNotAvailableException

public NetworkNotAvailableException (String msg)

یک NetworkNotAvailableException ایجاد می کند.

مولفه های
msg String : یک پیام توصیفی.

NetworkNotAvailableException

public NetworkNotAvailableException (String msg, 
                Throwable cause)

یک NetworkNotAvailableException ایجاد می کند.

مولفه های
msg String : یک پیام توصیفی.

cause Throwable : ریشه Throwable که باعث خرابی اتصال شده است.