Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ManagedTestDeviceFactory

public class ManagedTestDeviceFactory
extends Object implements IManagedTestDeviceFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.ManagedTestDeviceFactory


Nhà máy tạo ra các loại thiết bị khác nhau có thể được giám sát bởi Tf

Bản tóm tắt

Hằng số

int FRAMEWORK_CHECK_MAX_RETRY

long FRAMEWORK_CHECK_SLEEP_MS

Lĩnh vực

protected static final String CHECK_PM_CMD

protected static final String EXPECTED_ERROR

protected static final String EXPECTED_RES

public static final String IPADDRESS_PATTERN

protected IDeviceMonitor mAllocationMonitor

protected IDeviceManager mDeviceManager

protected boolean mFastbootEnabled

Các nhà xây dựng công cộng

ManagedTestDeviceFactory (boolean fastbootEnabled, IDeviceManager deviceManager, IDeviceMonitor allocationMonitor)

Phương pháp công khai

IManagedTestDevice createDevice (IDevice idevice)

Tạo một IManagedTestDevice dựa trên IDevice được chuyển cho nó.

void setFastbootEnabled (boolean enable)

Bật hoặc không hỗ trợ fastboot cho thiết bị được tạo.

Các phương pháp được bảo vệ

boolean checkFrameworkSupport (IDevice idevice)

Trình trợ giúp trả về true nếu thiết bị có hỗ trợ khung.

CollectingOutputReceiver createOutputReceiver ()

Tạo một CollectingOutputReceiver .

IRunUtil getRunUtil ()

Trả về cá thể IRunUtil mặc định.

boolean isRemoteEnvironment ()

Trả về true nếu chúng tôi hiện đang chạy trong môi trường từ xa.

boolean isTcpDeviceSerial (String serial)

Người trợ giúp thiết bị nếu đó là nối tiếp từ thiết bị được kết nối từ xa.

Hằng số

FRAMEWORK_CHECK_MAX_RETRY

protected static final int FRAMEWORK_CHECK_MAX_RETRY

Giá trị không đổi: 3 (0x00000003)

FRAMEWORK_CHECK_SLEEP_MS

protected static final long FRAMEWORK_CHECK_SLEEP_MS

Giá trị không đổi: 500 (0x00000000000001f4)

Lĩnh vực

CHECK_PM_CMD

protected static final String CHECK_PM_CMD

EXPECTED_ERROR

protected static final String EXPECTED_ERROR

EXPECTED_RES

protected static final String EXPECTED_RES

IPADDRESS_PATTERN

public static final String IPADDRESS_PATTERN

mAllocationMonitor

protected IDeviceMonitor mAllocationMonitor

mDeviceManager

protected IDeviceManager mDeviceManager

mFastbootEnabled

protected boolean mFastbootEnabled

Các nhà xây dựng công cộng

ManagedTestDeviceFactory

public ManagedTestDeviceFactory (boolean fastbootEnabled, 
        IDeviceManager deviceManager, 
        IDeviceMonitor allocationMonitor)

Thông số
fastbootEnabled boolean

deviceManager IDeviceManager

allocationMonitor IDeviceMonitor

Phương pháp công khai

createDevice

public IManagedTestDevice createDevice (IDevice idevice)

Tạo một IManagedTestDevice dựa trên IDevice được chuyển cho nó.

Thông số
idevice IDevice : sẽ xác định loại thiết bị được tạo

Lợi nhuận
IManagedTestDevice một IManagedTestDevice được tạo dựa trên IDevice

setFastbootEnabled

public void setFastbootEnabled (boolean enable)

Bật hoặc không hỗ trợ fastboot cho thiết bị được tạo.

Thông số
enable boolean : giá trị đặt hỗ trợ.

Các phương pháp được bảo vệ

checkFrameworkSupport

protected boolean checkFrameworkSupport (IDevice idevice)

Trình trợ giúp trả về true nếu thiết bị có hỗ trợ khung.

Thông số
idevice IDevice

Lợi nhuận
boolean

createOutputReceiver

protected CollectingOutputReceiver createOutputReceiver ()

Tạo một CollectingOutputReceiver .

Lợi nhuận
CollectingOutputReceiver

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

Trả về cá thể IRunUtil mặc định.

Lợi nhuận
IRunUtil

isRemoteEnosystem

protected boolean isRemoteEnvironment ()

Trả về true nếu chúng tôi hiện đang chạy trong môi trường từ xa. Điều này sẽ thay đổi hành vi của thiết bị.

Lợi nhuận
boolean

isTcpDeviceSerial

protected boolean isTcpDeviceSerial (String serial)

Trợ giúp thiết bị nếu đó là nối tiếp từ thiết bị được kết nối từ xa. định dạng nối tiếp của thiết bị tcp là :

Thông số
serial String

Lợi nhuận
boolean