IDeviceManager.IFastbootListener

public static interface IDeviceManager.IFastbootListener

com.android.tradefed.device.IDeviceManager.IFastbootListener


یک شنونده برای وضعیت فست بوت تغییر می کند.

خلاصه

روش های عمومی

abstract void stateUpdated ()

هنگامی که وضعیت فست بوت برای همه دستگاه‌ها به‌روزرسانی شده است، تماس بگیرید.

روش های عمومی

state به روز شد

public abstract void stateUpdated ()

هنگامی که وضعیت فست بوت برای همه دستگاه‌ها به‌روزرسانی شده است، تماس بگیرید.