Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

DeviceFoldableState

public class DeviceFoldableState
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.DeviceFoldableState


Biểu diễn trạng thái có thể gập lại của thiết bị được trả về bởi "cmd device_state print-state".

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceFoldableState (long identifier, String name)

Phương pháp công khai

int compareTo ( DeviceFoldableState o)
boolean equals (Object obj)
long getIdentifier ()
int hashCode ()
String toString ()

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceFoldableState

public DeviceFoldableState (long identifier, 
                String name)

Thông số
identifier long

name String

Phương pháp công khai

so với

public int compareTo (DeviceFoldableState o)

Thông số
o DeviceFoldableState

Lợi nhuận
int

bằng

public boolean equals (Object obj)

Thông số
obj Object

Lợi nhuận
boolean

getIdentifier

public long getIdentifier ()

Lợi nhuận
long

Mã Băm

public int hashCode ()

Lợi nhuận
int

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String