Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

CollectingOutputReceiver

public class CollectingOutputReceiver
extends Object implements IShellOutputReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.CollectingOutputReceiver


IShellOutputReceiver thu thập toàn bộ đầu ra shell thành mộtString .

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

CollectingOutputReceiver ()

Phương pháp công khai

void addOutput (byte[] data, int offset, int length)

void cancel ()

Hủy bộ sưu tập đầu ra

void clearBuffer ()

Xóa nội dung của bộ đệm.

void flush ()

String getOutput ()
boolean isCancelled ()

Các nhà xây dựng công cộng

CollectingOutputReceiver

public CollectingOutputReceiver ()

Phương pháp công khai

addOutput

public void addOutput (byte[] data, 
        int offset, 
        int length)

Thông số
data byte

offset int

length int

hủy bỏ

public void cancel ()

Hủy bộ sưu tập đầu ra

clearBuffer

public void clearBuffer ()

Xóa nội dung của bộ đệm.

tuôn ra

public void flush ()

getOutput

public String getOutput ()

Lợi nhuận
String

bị hủy

public boolean isCancelled ()

Lợi nhuận
boolean