Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IRemoteFileResolver.ResolvedFile

public static class IRemoteFileResolver.ResolvedFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.IRemoteFileResolver.ResolvedFile


Lớp nắm giữ thông tin về tệp đã giải quyết và một số siêu dữ liệu.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

ResolvedFile (File resolvedFile)

Phương pháp công khai

IRemoteFileResolver.ResolvedFile cleanUp (boolean cleanUp)

Liệu tệp đã giải quyết có bị xóa khi kết thúc lời kêu gọi hay không.

File getResolvedFile ()
boolean shouldCleanUp ()

Các nhà xây dựng công cộng

ResolvedFile

public ResolvedFile (File resolvedFile)

Thông số
resolvedFile File

Phương pháp công khai

dọn dẹp

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile cleanUp (boolean cleanUp)

Liệu tệp đã giải quyết có bị xóa khi kết thúc lời kêu gọi hay không. Đặt thành false cho một tệp không nên xóa. Ví dụ: một tệp cục bộ mà bạn sở hữu.

Thông số
cleanUp boolean

Lợi nhuận
IRemoteFileResolver.ResolvedFile

getResolvedFile

public File getResolvedFile ()

Lợi nhuận
File

shouldCleanUp

public boolean shouldCleanUp ()

Lợi nhuận
boolean