Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

HttpsRemoteFileResolver

public class HttpsRemoteFileResolver
extends HttpRemoteFileResolver

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.HttpRemoteFileResolver
com.android.tradefed.config.remote.HttpsRemoteFileResolver


Triển khai IRemoteFileResolver cho phép tải xuống tệp từ xa qua https

Tóm lược

Lĩnh vực

public static final String PROTOCOL_HTTPS

Các nhà xây dựng công cộng

HttpsRemoteFileResolver ()

Phương pháp công khai

String getSupportedProtocol ()

Trả về giao thức được liên kết được hỗ trợ để tải xuống.

Lĩnh vực

PROTOCOL_HTTPS

public static final String PROTOCOL_HTTPS

Các nhà xây dựng công cộng

HttpsRemoteFileResolver

public HttpsRemoteFileResolver ()

Phương pháp công khai

getSupportedProtocol

public String getSupportedProtocol ()

Trả về giao thức được liên kết được hỗ trợ để tải xuống.

Lợi nhuận
String