OptionFetcher

public class OptionFetcher
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.config.filter.OptionFetcher


کمک کننده برای دریافت گزینه های تست از فرآیند والد.

خلاصه

سازندگان عمومی

OptionFetcher ()

روش های عمومی

void close ()
void fetchParentOptions ( IConfiguration config)

با تطبیق مقادیر والد، برخی از گزینه‌های فرزند را در صورتی که یک فرآیند فرعی است، پر کنید.

سازندگان عمومی

OptionFetcher

public OptionFetcher ()

روش های عمومی

بستن

public void close ()

fetchParentOptions

public void fetchParentOptions (IConfiguration config)

با تطبیق مقادیر والد، برخی از گزینه‌های فرزند را در صورتی که یک فرآیند فرعی است، پر کنید.

مولفه های
config IConfiguration