ลอง ConfigurationFactory อีกครั้ง

public class RetryConfigurationFactory
extends ConfigurationFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory
com.android.tradefed.config.RetryConfigurationFactory


โรงงานที่จัดการการลองคำสั่งใหม่

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

RetryConfigurationFactory ()

วิธีการสาธารณะ

IConfiguration createRetryConfiguration ( IConfiguration retryConfig)

สร้างการกำหนดค่าการลองใหม่จากตัวเรียกใช้การลองใหม่

static RetryConfigurationFactory getInstance ()

รับอินสแตนซ์ singleton IConfigurationFactory

ผู้สร้างสาธารณะ

ลอง ConfigurationFactory อีกครั้ง

public RetryConfigurationFactory ()

วิธีการสาธารณะ

สร้างการกำหนดค่าลองใหม่

public IConfiguration createRetryConfiguration (IConfiguration retryConfig)

สร้างการกำหนดค่าการลองใหม่จากตัวเรียกใช้การลองใหม่

พารามิเตอร์
retryConfig IConfiguration

ส่งคืน
IConfiguration

พ่น
ConfigurationException

รับอินสแตนซ์

public static RetryConfigurationFactory getInstance ()

รับอินสแตนซ์ singleton IConfigurationFactory

ส่งคืน
RetryConfigurationFactory