OptionSetter.OptionFieldsForName

protected class OptionSetter.OptionFieldsForName
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.config.OptionSetter.OptionFieldsForName


מיכל לרשימת שדות האפשרויות עם שם נתון.

משמש לאכיפת אילוץ ששדות עם שם זהה יכולים להתקיים במקורות אופציה שונים, אך לא באותו מקור אפשרות

סיכום

קונסטרוקטורים מוגנים

OptionFieldsForName ()

שיטות ציבוריות

Field getFirstField ()
Object getFirstObject ()
iterator ()
int size ()

קונסטרוקטורים מוגנים

OptionFieldsForName

protected OptionFieldsForName ()

שיטות ציבוריות

getFirstField

public Field getFirstField ()

החזרות
Field

זורק
ConfigurationException

getFirstObject

public Object getFirstObject ()

החזרות
Object

זורק
ConfigurationException

איטרטר

public  iterator ()

החזרות

גודל

public int size ()

החזרות
int