Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

TestOutputUploader

public class TestOutputUploader
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestOutputUploader


Tải các tệp đầu ra thử nghiệm lên hệ thống tệp cục bộ, GCS hoặc điểm cuối HTTP (S).

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

TestOutputUploader ()

Phương pháp công khai

void setUploadUrl (String url)
String uploadFile (File file, String destPath)

Tải tệp lên đường dẫn đích đã chỉ định (liên quan đến URL tải lên).

Các nhà xây dựng công cộng

TestOutputUploader

public TestOutputUploader ()

Phương pháp công khai

setUploadUrl

public void setUploadUrl (String url)

Thông số
url String

cập nhật dử liệu

public String uploadFile (File file, 
                String destPath)

Tải tệp lên đường dẫn đích đã chỉ định (liên quan đến URL tải lên).

Thông số
file File : tệp để tải lên

destPath String : đường dẫn đích tương đối

Lợi nhuận
String URL tệp đã tải lên