Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ClusterHostEvent.HostEventType

public static final enum ClusterHostEvent.HostEventType
extends Enum<ClusterHostEvent.HostEventType>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.cluster.ClusterHostEvent.HostEventType>
     ↳ com.android.tradefed.cluster.ClusterHostEvent.HostEventType


Enums of the different types of host events.

Summary

Enum values

ClusterHostEvent.HostEventType  DeviceSnapshot

 

ClusterHostEvent.HostEventType  HostStateChanged

 

Public methods

String getAndroidEngProdAPIName()
String toString()
static ClusterHostEvent.HostEventType valueOf(String name)
static final HostEventType[] values()

Enum values

DeviceSnapshot

public static final ClusterHostEvent.HostEventType DeviceSnapshot

HostStateChanged

public static final ClusterHostEvent.HostEventType HostStateChanged

Public methods

getAndroidEngProdAPIName

public String getAndroidEngProdAPIName ()

Returns
String

toString

public String toString ()

Returns
String

valueOf

public static ClusterHostEvent.HostEventType valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
ClusterHostEvent.HostEventType

values

public static final HostEventType[] values ()

Returns
HostEventType[]