IDeviceBuildProvider

public interface IDeviceBuildProvider
implements IBuildProvider

com.android.tradefed.build.IDeviceBuildProvider


IBuildProvider , który używa informacji z ITestDevice do pobrania kompilacji.

Typowym przypadkiem użycia tego interfejsu jest dostawca kompilacji, który pobiera różne rodzaje kompilacji na podstawie typu urządzenia. Nie zaleca się wykonywania akcji w BuildProvider, które modyfikują stan urządzenia.

Zaimplementowanie tego interfejsu spowoduje, że środowisko TF wywoła metodę getBuild(com.android.tradefed.device.ITestDevice) zamiast IBuildProvider#getBuild() .

Streszczenie

Metody publiczne

abstract IBuildInfo getBuild ( ITestDevice device)

Pobierz dane dla testowanej kompilacji

Metody publiczne

getBuild

public abstract IBuildInfo getBuild (ITestDevice device)

Pobierz dane dla testowanej kompilacji

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice przydzielony do testu

Zwroty
IBuildInfo IBuildInfo dla testowanej kompilacji lub null , jeśli żadna kompilacja nie jest dostępna do testowania

Rzuty
BuildRetrievalError jeśli nie udało się pobrać informacji o kompilacji z powodu nieoczekiwanego błędu
DeviceNotAvailableException jeśli urządzenie stało się niedostępne do testowania