Thông tin ứng dụngThiết bịXây dựng

public class AppDeviceBuildInfo
extends DeviceBuildInfo implements IAppBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.DeviceBuildInfo
com.android.tradefed.build.AppDeviceBuildInfo


Lớp này không được dùng nữa.
Sử dụng IDeviceBuildInfo trực tiếp.

IDeviceBuildInfo cũng chứa IAppBuildInfo .

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

AppDeviceBuildInfo (String buildId, String buildName)

Phương pháp công khai

void setAppBuild ( IAppBuildInfo appBuild)

Sao chép tất cả các tệp từ IAppBuildInfo .

void setDeviceBuild ( IDeviceBuildInfo deviceBuild)

Sao chép tất cả các tệp từ IDeviceBuildInfo .

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thông tin ứng dụngThiết bịXây dựng

public AppDeviceBuildInfo (String buildId, 
                String buildName)

Thông số
buildId String

buildName String

Phương pháp công khai

setAppBuild

public void setAppBuild (IAppBuildInfo appBuild)

Sao chép tất cả các tệp từ IAppBuildInfo .

Thông số
appBuild IAppBuildInfo

setDeviceBuild

public void setDeviceBuild (IDeviceBuildInfo deviceBuild)

Sao chép tất cả các tệp từ IDeviceBuildInfo .

Thông số
deviceBuild IDeviceBuildInfo