ICredentialFactory

public interface ICredentialFactory

com.android.tradefed.auth.ICredentialFactory


یک رابط برای کارخانه اعتبار برای ایجاد oauth2 Credential . همچنین اطلاعاتی در مورد اعتبارنامه ارائه دهید.

خلاصه

روش های عمومی

abstract Credentials createCredential ( scopes) createCredential ( scopes)

یک Credential برای حوزه های داده شده ایجاد می کند.

abstract getInfo ()

اطلاعاتی در مورد متا داده های کارخانه اعتبارنامه، به عنوان مثال مسیر فایل کلید، ایمیل و غیره دریافت کنید.

روش های عمومی

ایجاد اعتبار

public abstract Credentials createCredential ( scopes)

یک Credential برای حوزه های داده شده ایجاد می کند.

مولفه های
scopes : لیستی از دامنه های API.

برمی گرداند
Credentials یک Credential oauth2

پرتاب می کند
IOException

گرفتن اطلاعات

public abstract  getInfo ()

اطلاعاتی در مورد متا داده های کارخانه اعتبارنامه، به عنوان مثال مسیر فایل کلید، ایمیل و غیره دریافت کنید.

برمی گرداند
یک ERROR(/Map) با کلید اطلاعات به مقدار.