Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

HostsideMainlineModuleDetector

public class HostsideMainlineModuleDetector
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.HostsideMainlineModuleDetector


Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

HostsideMainlineModuleDetector (BaseHostJUnit4Test context)

Phương thức công khai

Set<String> getPlayManagedModules ()

nhà thầu công cộng

HostsideMainlineModuleDetector

public HostsideMainlineModuleDetector (BaseHostJUnit4Test context)

Thông số
context BaseHostJUnit4Test

Phương thức công khai

getPlayManagedModules

public Set<String> getPlayManagedModules ()

trả lại
Set<String>

ném
Exception