LệnhUtil

public final class CommandUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.CommandUtil


Tổng hợp các tiện ích giúp chạy lệnh trên thiết bị qua adb

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

static CommandResult runAndCheck (ITestDevice device, String cmd, int retries)

Thực thi lệnh shell trên thiết bị, ném AssumptionError nếu lệnh không trả về 0.

static CommandResult runAndCheck (ITestDevice device, String cmd)

Thực thi lệnh shell trên thiết bị, ném AssumptionError nếu lệnh không trả về 0.

Phương thức công khai

chạyAndCheck

public static CommandResult runAndCheck (ITestDevice device, 
        String cmd, 
        int retries)

Thực thi lệnh shell trên thiết bị, ném AssumptionError nếu lệnh không trả về 0.

Thông số
device ITestDevice : thiết bị sử dụng

cmd String : lệnh để chạy

retries int : số lần thử lại để thử

trả lại
CommandResult kết quả của device.executeShellV2Command

ném
DeviceNotAvailableException

chạyAndCheck

public static CommandResult runAndCheck (ITestDevice device, 
        String cmd)

Thực thi lệnh shell trên thiết bị, ném AssumptionError nếu lệnh không trả về 0.

Thông số
device ITestDevice : thiết bị sử dụng

cmd String : lệnh để chạy

trả lại
CommandResult kết quả của device.executeShellV2Command

ném
DeviceNotAvailableException