Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
从 Android 设备的基本构建块到更复杂的高级功能,了解自定义 Android 操作系统的所有方式。